【 shirt 】

 

1704282vin.JPG

 

khaki      mitsuru  STRANO

 

 

 

mitsuru

 

 

【 white denim 】

 

1704283vin.JPG

 

pants     mitsuru STRANO

 

 

 

mitsuru